اخبار

سیمینار دو روزۀ برنامه ریزی/پلان سازی جهت تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان از جانب موسسۀ CRDSAبا حضور سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در هوتل ارگ برگزار شد. در این سیمینار رئیسان امور مهاجرین و عودت کنندگان از چهار ولایت حوزۀ غرب (هرات، بادغیس، غور و فراه) اشتراک دارند.اشتراک کنندگان ...
موسسۀ هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان (CRDSA) با حمایت مالی دفتر CAID به تعداد 100 بُز شیری همراه با بزغاله های شان را خریداری و به مستحقین آن در ولسوالی زنده جان توزیع نمود. در محفل توزیع این مواشی که دیروز با حضورداشت نمایندگان ادارات دولتی مربوطه و اعضای شوراهای مردمی برگزار شده بود، 50 تن ...
موسسۀ (CRDSA) 800 جعبۀ کرم ابریشم را با حضورداشت نمایندگان ریاست زراعت برای باشندگان ولسوالی زنده جان ولایت هرات توزیع نمود. باشندگان قریه های شکیبان مروی، شکیبان تاجیکی، ممیزک، جمال و اعضای انجمن معلولین مربوط ولسوالی زنده جان از این برنامه مستفید شدند. هر کدام از مستفیدین این برنامه یک عدد جعبۀ ...
به منظور افزایش آگاهی حقوقی بیجاشدگان داخلی در ولایت غور، جلسات آگاهی دهی حقوقی برای 75 تن (55 زن و 20 مرد) از بیجاشدگان این ولایت برگزار گردید. در این جلسات در رابطه به حقوق بیجاشدگان، اطفال، زنان و موضوعات مربوط به میراث معلومات ارائه گردید و متقابلاً اشتراک کنندگان نیز مشکلات حقوقی شان را مطرح ...