آخرین اخبار
Dolor Sit Amet

Aآخرین اخبار و آپدیت ها را بخوانید

مرور کنید
سیمینار دو روزۀ پلان سازی جهت تطبیق پالیسی بیجاشدگان داخلی از سوی موسسۀ CRDSA در هرات برگزار شد.
Friday, January 11, 2019
SWH

سیمینار دو روزۀ برنامه ریزی/پلان سازی جهت تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان از جانب موسسۀ CRDSAبا حضور سیدحسین عالمی بلخی وزیر

Read More
با حمایت مالی دفتر CAIDتوزیع بُز
Friday, January 11, 2019
SWH

موسسۀ هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان (CRDSA) با حمایت مالی دفتر CAID به تعداد 100 بُز شیری همراه با بزغاله

Read More
توزیع جعبه های تخم کرم ابریشم
Friday, January 11, 2019
SWH

موسسۀ (CRDSA) 800 جعبۀ کرم ابریشم را با حضورداشت نمایندگان ریاست زراعت برای باشندگان ولسوالی زنده جان ولایت هرات توزیع

Read More
جلسات آگاهی دهی حقوقی برای بیجاشدگان داخلی ولایت غور
Friday, January 11, 2019
SWH

به منظور افزایش آگاهی حقوقی بیجاشدگان داخلی در ولایت غور، جلسات آگاهی دهی حقوقی برای 75 تن (55 زن و

Read More