آخرین اخبار
Dolor Sit Amet

Aآخرین اخبار و آپدیت ها را بخوانید

مرور کنید
مواد غذایی برای شماری از بیجاشدگان داخلی توزیع شد
Tuesday, July 21, 2020
Khalid Shams

  موسسۀ CRDSA به تاریخ 14 جولای 2020 بسته های مواد غذایی را برای21 فامیل بیجا شدۀ داخلی توزیع نمود. این فامیل

Read More
جلسۀ هماهنگی نهادهای دولتی و غیردولتی همکار با مرکز اصلاح و تربیت اطفال دایر گردید
Thursday, July 16, 2020
Khalid Shams

این جلسه دیروز 14 جولای 2020 با اشتراک نمایندگان نهادهای دولتی و غیر دولتی در محبس هرات دایر گردید که

Read More
مواد غذایی برای شماری از بیجاشدگان داخلی توزیع شد
Sunday, July 12, 2020
Khalid Shams

موسسۀ CRDSA به تاریخ 7 جولای 2020 بسته های مواد غذایی را برای 54 فامیل بیجا شدۀ داخلی توزیع نمود. این

Read More
22 فامیل آسیب پذیر مواد غذایی دریافت کردند
Sunday, July 12, 2020
Khalid Shams

موسسۀ CRDSA به تاریخ 8 جولای 2020 بسته های مواد غذایی را برای 22 فامیل بیجا شدۀ داخلی توزیع نمود. این

Read More