موسسۀ هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان (CRDSA) یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی می باشد که در سال 2020 به منظور سهمگیری فعال در روند توسعه و بازسازی افغانستان تاسیس گردید. این موسسه با شماره 167 در وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان ثبت گردیده است.

دفتر مرکزی این موسسه در ولایت هرات موقعیت داشته و دفاتر ساحوی آن در ولایات فراه، غور، بادغیس، نیمروز و ارزگان فعال میباشد.

دیدگاه

یک افغانستان مترقی، عاری از فقر و شهروند محور که در آن تمام افغان ها اعم از زنان و مردان زندگی شرافتمندانۀ داشته باشند.

مأموریت

موسسۀ CRDSA یک نهاد غیردولتی است که برای کاهش فقر، تقویت جامعۀ مدنی، اعتلای فرهنگ حقوق بشر و ادغام مجدد و موثر عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از طریق حمایت از امرار معیشت پایدار برای افغان های فقیر و آسیب پذیر، تقویت ظرفیت و شبکه سازی نهادهای مدنی، اجرای برنامه های افزایش آگاهی و پاسخدهی به حقوق بشر و تعقیب فعالیت های حمایتی و محافظت حقوقی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی فعالیت می نماید.

ارزش ها

 • عدم تبعیض
 • تساوی جنسیت
 • حسابدهی و شفافیت
 • حمایت از فقرا
 • توانمندسازی مستفیدین
 • کار با مردم برای مردم

سکتورهای کاری

طی سالیان متمادی موسسۀ CRDSA در بخش های کاری خود تجربیات ارزشمندی را به دست آورده است و این موسسه از سوی نهادهای بین المللی به عنوان یک نهاد حرفه ای در قسمت تطبیق برنامه های اضطراری، آبرسانی (WASH) و حفاظتی در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن بهترین شیوه ها و درس های آموخته شده و بر اساس پلان راهبردی موسسه برای سال های 2019-2023 ، این موسسه در 4 بخش زیر فعالیت می کند:

 • برنامه های اضطراری (منازعات و حوادث طبیعی) با استفاده از ابتکارات بهبود و بازسازی
 • پشتیبانی از معیشت پایدار
 • حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، آگاهی و پاسخدهی به خشونت های مبتنی بر جندر (GBV)
 • تقویت ارائه خدمات عامه، جامعه باز و آزاد، سیستم حکومتداری باز و نظارت بر فرایندهای دولتی و ملی

مستفیدین تحت پوشش

موسسۀ CRDSA جوامع ذیل را به عنوان مستفیدین خدمات اش تحت پوشش قرار میدهد:

 • بیجاشدگان داخلی (IDP) (افراد متاثر شده از منازعات و حوادث طبیعی) و عودت کنندگانی که از کشورهای همسایه و سایر کشورها به افغانستان بازگشت میکنند.
 • اعضای جوامع میزبان
 • فعالین جامعه مدنی و افراد رضاکار
 • افراد دارای معلولیت، اقلیت ها و سایر گروه های آسیب پذیر