موسسۀ هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان (CRDSA) یک تعداد حامیان مالی را با خود دارد که این موسسه را در راستای ارائه خدمات انکشافی و بشردوستانه حمایت می نمایند.

CRDSA Donors Persian