یک افغانستان مترقی، عاری از فقر و شهروند محور که در آن تمام افغان ها اعم از زنان و مردان زندگی شرافتمندانۀ داشته باشند.