موسسۀ CRDSA یک نهاد غیردولتی است که برای کاهش فقر، تقویت جامعۀ مدنی، اعتلای فرهنگ حقوق بشر و ادغام مجدد و موثر عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از طریق حمایت از امرار معیشت پایدار برای افغان های فقیر و آسیب پذیر، تقویت ظرفیت و شبکه سازی نهادهای مدنی، اجرای برنامه های افزایش آگاهی و پاسخدهی به حقوق بشر و تعقیب فعالیت های حمایتی و محافظت حقوقی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی فعالیت می نماید.